Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo

Gatchaman The Movie (Kagaku ninja tai Gatchaman) (1978)

Directed by


Starring (View all)
Isao Sasaki Isao Sasaki
Kondoru no Jô
Kazuko Sugiyama Kazuko Sugiyama
Shiratori no Jun
Yoku Shioya Yoku Shioya
Tsubakuro no Jinpei
Tôru Ôhira Tôru Ôhira
Kôzaburô Nambu
Nobuo Tanaka Nobuo Tanaka
Sôsai Ekksu
Leraldo Anzaldua Leraldo Anzaldua
Ken Washio


Written by
Hisayuki Toriumi Hisayuki Toriumi
(written by)
Tatsuo Yoshida Tatsuo Yoshida
(story)


Cover art, photos and screenshots


Release date: 15 July 1978
My tags: Add tags