Join Listal here 
Existing members 
Login here 
Join Listal to create lists, share images, get recommendations and much more
Directed by


Starring
Jet Li

Jet Li

Chieh Yuan
Lan Ding

Lan Ding

Bai Wu Xia
Jianqiang Hu

Jianqiang Hu

Wu Kong
Chun Hua Ji

Chun Hua Ji

Tu Ying
Wang Jue

Wang Jue

Ban Kong
Liu Huai Liang

Liu Huai Liang

Liao Kong
Qingfu Pan

Qingfu Pan

Cui Zhi Qiang

Cui Zhi Qiang

Xuan Kong
Wan-On Shing

Wan-On Shing

Jian Kui Sun

Jian Kui Sun

Se Kong
Guang Quan Wang

Guang Quan Wang

Dihua Yan

Dihua Yan

Du Chuan Yang

Du Chuan Yang

Wei Kong
Hai Yu

Hai Yu

Shi Fu
Jianwen Zhang

Jianwen ZhangWritten by
Shau-Chang Lu

Shau-Chang Lu

co-writer
Hau Sit

Hau Sit

writer